Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN


VAN:


Reliefband NL


Arnhemseweg 90


3832Gk te Leusden


hierna te noemen: gebruiker


 


Artikel 1 Definities


1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:


Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden. www.Reliefband.nl is een handelsnaam van Duiksport Nederland.;


Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;


Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.


&